ISKE juurutamine ja praktiline rakendamine kohalikes omavalitsustes

Periood: 2.0 päeva
Koolituse hinnastus
#

Kirjeldus

Koolituse tulemusena omandatakse järgmised teadmised, oskused ja hoiakud:
1) teadmised KOV IKT taristu arhitektuurist (sh võrguseadmed, töökohtade haldus, kasutajate haldus, turvapoliitikad, jne) lähtuvalt ISKE nõuetest;
2) oskus tellida omavalituse IKT taristu komponente, lähtudes ISKE nõuetest;
3) oskus koostada praktilises kasutuses ISKE dokumentatsiooni, lähtudes KOV IKT taristust;
4) teadmised KOV IKT teenuslepingute sõlmimiseks.
Investeering: koolitus on osalejale tasuta
Lektor: Urmo Laaneots
Päevade arv: 2 päeva
Majutus: vajadusel (kui soovite majutust, siis teavitage koolituse korraldajat sellest, lisades märkuse registreerimisel "Muu informatsioon" lahtrisse)
Tundide arv: 14 ak tundi mis on jagatud 7-ks sessiooniks
Sihtgrupp: Kohalike omavalitsuste ISKE rakendamise eest vastutavad isikud – IKT juhid, IT spetsialistid, riskijuhid, infoturbejuhid, siseaudiitorid ning osakondade juhatajad
Koolitusmaterjalid: koolitusmaterjalid saadetakse osalejatele 3 päeva enne koolituse algust

Koolitused korraldatakse "Tark e-riik" ürituste sarja raames EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Koolitused viib läbi BCS Koolitus AS. Koolituse tellijaks on Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Eesti Maaomavalitsuste Liiduga. I päev
9:00 - 9:15 Kogunemine, registreerimine
9:15 - 10:45 Sessioon I
10:45 - 11:00 Kohvipaus
11:00 - 12:30 Sessioon II
12:30 – 13:30 Lõuna
13:30 – 15:00 Sessioon III
15:00 – 15:15 Energiapaus
15:15 – 16:45 Sessioon IV

II päev
9:00 - 9:15 Kogunemine, registreerimine
9:15 - 10:45 Sessioon V
10:45 - 11:00 Kohvipaus
11:00 - 12:30 Sessioon VI
12:30 - 13:30 Lõuna
13:30 - 15:00 Sessioon VII

Programm:

Sessioon I - Andmekaitse (2 akadeemilist tundi):
Isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus, isikuandmed, delikaatsed isikuandmed, nõuded andmete töötlemisel, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe piirang ja selle seadmine, andmekogu pidamise nõuded, sissejuhatus isikuandmete kaitse üldmäärusesse (GDPR).

Sessioon II - Sissejuhatus riigi infosüsteemi (2 akadeemilist tundi):
Riigi infosüsteemi tutvustus, komponendid, X-tee tutvustus ja andmevahetuskihi määrusest tulenevate nõuded, hädaolukorra seaduse ja sealt tulenevad infoturbe nõuded, infoturbejuhtimise süsteemi määruse tutvustus, ISKE- ja RIHA portaali tutvustus, IKT taristu kaasaegse lahenduse valiku, kasutatavate komponentide ja nende funktsioonide tutvustamine.

Sessioon III - Sissejuhatus ISKE-sse (2 akadeemilist tundi):
Ülevaade etalonturbe ajaloost, kontseptsiooni lahti seletamine, infosüsteemide turvameetmete süsteemi määruse tutvustamine, ISKE rakendusjuhend, eesmärkide seadmine, võimalikud rollid, rakendajad ja tähtaegade seadmine.

Sessioon IV - Infovarade haldus (2 akadeemilist tundi):
Infovarade tuvastamine ja inventuur; turvaosaklasside ja turvaklasside määramine; turbeastme määramine ja tsoneerimine, varade haldust abivastavad lahendused (praktiline ülesanne).

Sessioon V - Meetmete valik (2 akadeemilist tundi):
Eelmise päeva meelde tuletamine; turvaklassist ja infovaradest sõltuvalt tüüpmoodulite valik (miinimum- ja maksimum nõuded); turvameetmete rakendamine – plaan, prioriteedid, vastutajad, kulud, meetmete dokumenteerimine ja mitme andmekogu põhjal meetmete sidumine (praktiline ülesanne).

Sessioon VI - Infoturbe juhtimine (2 akadeemilist tundi): 
Infoturbe organisatsiooni ülesehitus, infoturbe eesmärgid ja eelarve, vastutajad, IKT teenuslepped ja nende sõlmimine, infoturbe halduse (sh võrgu ja tarkvarade versioonihaldus, grupipoliitikate jms) korraldus kasutades wikit (praktiline ülesanne).

Sessioon VII - Auditeerimine (2 akadeemilist tundi):
Kontroll, täiendav riskianalüüs, IKT taristu komponentide tellime, ISKE auditeerimise korraldamine/auditi tellimine, riigihangete registri tutvustus, ISKE auditi juhend, audiitori leidmine; õpiväljundi omandamise test; kokkuvõte, diskussioonid, tagasisidelehe täitmine, koolituse lõpetamine.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!