KOV IKT Taristu

Periood: 2.0 päeva
Koolituse hinnastus
#.
Kui ei teata mitteosalemisest siis ...

Kirjeldus

Sessioon I - Andmekaitse (2 akadeemilist tundi):

Isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus, isikuandmed, delikaatsed isikuandmed, nõuded andmete töötlemisel, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe piirang ja selle seadmine, andmekogu pidamise nõuded, sissejuhatus isikuandmete kaitse üldmäärusesse (GDPR).

 

Sessioon II - Sissejuhatus riigi infosüsteemi (2 akadeemilist tundi):

Riigi infosüsteemi tutvustus, komponendid, X-tee tutvustus ja andmevahetuskihi määrusest tulenevate nõuded, hädaolukorra seaduse ja sealt tulenevad infoturbe nõuded, infoturbejuhtimise süsteemi määruse tutvustus, ISKE- ja RIHA portaali tutvustus, IKT taristu kaasaegse lahenduse valiku, kasutatavate komponentide ja nende funktsioonide tutvustamine;

 

Sessioon III - Sissejuhatus ISKE-sse (2 akadeemilist tundi):

Ülevaade etalonturbe ajaloost, kontseptsiooni lahti seletamine, infosüsteemide turvameetmete süsteemi määruse tutvustamine, ISKE rakendusjuhend, eesmärkide seadmine, võimalikud rollid, rakendajad ja tähtaegade seadmine;

 

Sessioon IV - Infovarade haldus (2 akadeemilist tundi):

Infovarade tuvastamine ja inventuur; turvaosaklasside ja turvaklasside määramine; turbeastme määramine ja tsoneerimine, varade haldust abivastavad lahendused (praktiline ülesanne);

 

Sessioon V - Meetmete valik (2 akadeemilist tundi):

Eelmise päeva meelde tuletamine;

turvaklassist ja infovaradest sõltuvalt tüüpmoodulite valik (miinimum- ja maksimum nõuded); turvameetmete rakendamine – plaan, prioriteedid, vastutajad, kulud, meetmete dokumenteerimine ja mitme andmekogu põhjal meetmete sidumine (praktiline ülesanne);

 

Sessioon VI - Infoturbe juhtimine (2 akadeemilist tundi):

Infoturbe organisatsiooni ülesehitus, infoturbe eesmärgid ja eelarve, vastutajad, IKT teenuslepped ja nende sõlmimine, infoturbe halduse (sh võrgu ja tarkvarade versioonihaldus, grupipoliitikate jms) korraldus kasutades wikit (praktiline ülesanne);

 

Sessioon VII - Auditeerimine (2 akadeemilist tundi):

Kontroll, täiendav riskianalüüs, IKT taristu komponentide tellime, ISKE auditeerimise korraldamine/auditi tellimine, riigihangete registri tutvustus, ISKE auditi juhend, audiitori leidmine;

Õpiväljundi omandamise test (vajadusel)

Kokkuvõte, diskussioonid, tagasisidelehe täitmine, koolituse lõpetamine.Sessioon I - Andmekaitse (2 akadeemilist tundi):

Isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus, isikuandmed, delikaatsed isikuandmed, nõuded andmete töötlemisel, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe piirang ja selle seadmine, andmekogu pidamise nõuded, sissejuhatus isikuandmete kaitse üldmäärusesse (GDPR).

 

Sessioon II - Sissejuhatus riigi infosüsteemi (2 akadeemilist tundi):

Riigi infosüsteemi tutvustus, komponendid, X-tee tutvustus ja andmevahetuskihi määrusest tulenevate nõuded, hädaolukorra seaduse ja sealt tulenevad infoturbe nõuded, infoturbejuhtimise süsteemi määruse tutvustus, ISKE- ja RIHA portaali tutvustus, IKT taristu kaasaegse lahenduse valiku, kasutatavate komponentide ja nende funktsioonide tutvustamine;

 

Sessioon III - Sissejuhatus ISKE-sse (2 akadeemilist tundi):

Ülevaade etalonturbe ajaloost, kontseptsiooni lahti seletamine, infosüsteemide turvameetmete süsteemi määruse tutvustamine, ISKE rakendusjuhend, eesmärkide seadmine, võimalikud rollid, rakendajad ja tähtaegade seadmine;

 

Sessioon IV - Infovarade haldus (2 akadeemilist tundi):

Infovarade tuvastamine ja inventuur; turvaosaklasside ja turvaklasside määramine; turbeastme määramine ja tsoneerimine, varade haldust abivastavad lahendused (praktiline ülesanne);

 

Sessioon V - Meetmete valik (2 akadeemilist tundi):

Eelmise päeva meelde tuletamine;

turvaklassist ja infovaradest sõltuvalt tüüpmoodulite valik (miinimum- ja maksimum nõuded); turvameetmete rakendamine – plaan, prioriteedid, vastutajad, kulud, meetmete dokumenteerimine ja mitme andmekogu põhjal meetmete sidumine (praktiline ülesanne);

 

Sessioon VI - Infoturbe juhtimine (2 akadeemilist tundi):

Infoturbe organisatsiooni ülesehitus, infoturbe eesmärgid ja eelarve, vastutajad, IKT teenuslepped ja nende sõlmimine, infoturbe halduse (sh võrgu ja tarkvarade versioonihaldus, grupipoliitikate jms) korraldus kasutades wikit (praktiline ülesanne);

 

Sessioon VII - Auditeerimine (2 akadeemilist tundi):

Kontroll, täiendav riskianalüüs, IKT taristu komponentide tellime, ISKE auditeerimise korraldamine/auditi tellimine, riigihangete registri tutvustus, ISKE auditi juhend, audiitori leidmine;

Õpiväljundi omandamise test (vajadusel)

Kokkuvõte, diskussioonid, tagasisidelehe täitmine, koolituse lõpetamine.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!