INTEGREERITUD JUHTIMISSÜSTEEMI SISEAUDIITORITE KOOLITUS

Periood: 1.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Koolitus aitab vastata osalejate järgmistele küsimustele:

  • Mille poolest erinevad kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi auditid?
  • Mida silmas pidada ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi toimivuse hindamisel? 
  • Kuidas mitme standardi alusel sertifitseeritud ettevõttes sisemist auditit edukalt läbi viia?

Koolituse teemad:

  • Integreeritud juhtimissüsteemi auditite eripärad
  • Sisemiste auditite samm-sammuline protsess
  • Auditi ettevalmistamine
  • Millele pöörata tähelepanu süsteemi auditeerimisel
  • Auditi läbiviimine
  • Auditi tulemuste analüüsimine ja vormistamine (siseauditi töödokumendid)
  • Järelauditite läbiviimine

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused integreeritud juhtimissüsteemide sisemiste auditite ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Koolitus on 2-päevane, osalemise eelduseks on vastavate juhtimissüsteemidele esitatavate nõuete tundmine. Praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse rühmatöösid. Juhtimissüsteemi sisemiste auditite eesmärk on hinnata süsteemi toimimist ja leida võimalusi selle parendamiseks. Koolituse tulemusena on osalejad võimelised kavandama integreeritud juhtimissüsteemi sisemisi auditeid, valmistama ette vajalikke materjale, auditeid läbi viima ja tegema tulemuste põhjal järeldusi. Audiitori tunnistuse saamiseks tuleb koolituse lõpus edukalt sooritada eksam.Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!