MEISTRI (ESMATASANDI JUHI) JUHTIMISOSKUSTE TREENING

Periood: 2.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Sihtrgrupp:

Ootame koolitusele osalema keskmiste ja suuremate ettevõtete esmatasandi ning väikeettevõtete kesktasandi juhte (meistrid, tootmisjuhid, vahetuse vanemad, osakonna/üksuse juhid jne), kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi.

Eesmärk:

Koolitusprogrammi eesmärgiks on aidata osalejatel teadvustada enda kui juhi rolle, treenida juhtimisoskusi ning aidata seeläbi olla tulemuslikum oma ülesannete täitmisel.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Meistri roll (esmatasandi juhi roll) tootmise operatiivsel juhtimisel
  • ametikohustuste ja vastutusvaldkondade piiritlemine
  • tööde planeerimine ja tööde jaotamine täitjate vahel
  • distsipliini, puhtuse ja korra tagamisel
  • ohutuse ja kvaliteedi tagamisel
  • efektiivsuse tagamisel
  • töise ja meeldiva õhkkonna loomine
  • meeskonnavaimu loomine ja töötajate motiveerimine
  • operatiivsete küsimuste lahendamine
  • eesmärkide saavutamine
  • muudatuste juhtimine
 • Juhtimine kui protsess, PDCA-tsükkel (planeeri-tee-kontrolli-täiusta tsükkel) esmajuhi vaatevinklist
  • Iga teema osas arutame praktika põhjal läbi mudelid ja põhimõtted, mis tagavad juhi tegevuse tulemuslikkuse 
  • Eesmärkide püstitamine, planeerimine ja otsustamine, prioriteetide määramine
  • Ülesannete delegeerimine ja vahendite eraldamine
  • Eesmärkide täitmise jälgimine, kontrollimine
  • Andmete analüüsimine, hindamine, tunnustamine
 • Suhtlemistehnikad juhtimistöös
  • Eneseväljendamise oskuse arendamine
  • Aktiivne kuulamine
  • Kehakeele lugemine ja kasutamine 
  • Suhtlemine alluvatega
  • Probleemide lahendamine, negatiivse tagasiside andmine
 • Enesekehtestamistehnikate kasutamine

Käsitleme nii juhtimise kui ka sellega seonduva suhtlemise ja enesekehtestamise tehnikaid. Koolitus on kahepäevane ja paremate tulemuste saamise ning juhi tegeliku käitumise ja võimekuse analüüsimiseks kasutame ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat.

Juhtimiskoolituse tulemusena on:  

 • osalejad teadlikud enda kui juhi rollist organisatsiooni ja töötajate arendamisel ning erinevate juhtimisvõtete kasutamisest;
 • osalejad teadlikud, kuidas: 
  • eesmärke püstitada, tegevusi planeerida ja otsuseid langetada
  • alluvatele ülesandeid delegeerida ja nende täitmist kontrollida
  • alluvaid ülesannete täitmisel toetada ja saavutatud tulemusi hinnata 
  • meeskonda motiveerida
  • ennast kehtestada ja probleeme lahendada ning muudatusi juhtida
 • osalejad end kui juhti analüüsinud ning koostanud isikliku parenduskava sellest lähtuvalt


Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!